Course categories

คณะครุศาสตร์1

การศึกษาปฐมวัย6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1

วิชาชีพครู

รายวิชาพื้นฐาน9
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1

สาขาวิชาเคมี3

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์1

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์2

สาขาวิชาฟิสิกส์

รายวิชาพื้นฐาน2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)3

สาขาวิชาดนตรี1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ18

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์6

สาขาวิชาภาษาจีน2

สาขาวิชาพัฒนาชุมชน5

สาขาวิชาภาษาไทย8

สาขาวิชาสังคมศึกษา1

รายวิชาพื้นฐาน3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

รายวิชาพื้นฐาน1
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10

สาขาวิชานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)8

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป10

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ธุรกิจการเงินและการธนาคาร)3

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด)11

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี)

สาขาวิชาการบัญชี7

รายวิชาพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์1

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา5

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)6

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้า)4

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์)6

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)14

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)2

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์20

รายวิชาพื้นฐาน7
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์คอมพิวเตอร์7
รายวิชา รอลบ25
อบรมการใช้งานระบบ สำหรับผู้สอน

อบรม 19-21 เมษายน 534

อบรม 22 กุมภาพันธ์ 5418

อบรม 14 กรกฎาคม 5421

อบรม 7 กันยายน 25546