รายวิชาทั้งหมด 
สุนทรียภาพของชีวิต(2000102)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
วิจัยสุขภาพชุมชนข้อมูล
เครื่องทองเหลือง 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อมูล
วิศวกรรมสื่อประสม1ข้อมูล
การวิจัยสุขภาพชุมชนข้อมูล
วัสดุเซรามิกส์ข้อมูล
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การวางแผนพัฒนาชุมชนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
วิธีวิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ข้อมูล
เคมีอินทรีย์ข้อมูล
แบคทีเรียวิทยาข้อมูล
พฤกษศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยข้อมูล