• อธิบายที่ต้ง อาณาเขต ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวิเคราะห์วามสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและส่งแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในท้องถิ่น