Sub-categories
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
รายวิชาพื้นฐาน

  • -

    อธิบายรายวิชา
    คุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร ส่วนประกอบของคุณภาพ ลักษณะทางประสาทสัมผัส การวัดและการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร เทคนิคการจัดการคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรตามระบบประกันคุณภาพ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา