• ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมือและคอมพิวเตอร์ อาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างและเขียนแบบเฉพาะส่วนเพื่อปฏิบัติงาน (Shop Drawing) และเขียนแบบที่ทำจริง ( As Built Drawing )
  • ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมือและคอมพิวเตอร์ อาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างและเขียนแบบเฉพาะส่วนเพื่อปฏิบัติงาน (Shop Drawing) และเขียนแบบที่ทำจริง ( As Built Drawing )
  • โครงสร้างข้อมูลสำหรับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและเทคนิคของการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ ขยายและย้ายตำแหน่งการทำภาพเคลื่อนไหว หมุน ตัดภาพ หลักทั่วไปของการออกแบบ เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบ

  • การวางผังอาคารแบบผังนอน การวางผังอาคารด้วยกล้องวัดมุม การวางผังอาคารระบบพิกดฉาก เสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ พื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลังแบบมีแรงยึดเหน่ยว การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นตรงในงานก่อสร้าง
  • คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทฤษฎีและพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การสุ่มตัวอย่างวัสดุ เพื่อนำมาทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน และแรงดัด