• ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและแบบจำลองทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การโปรแกรมเชิงเส้นรงเพื่อการตัดสินใจ การบริหารโครงการด้วยเทคนิค PER/CPM ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน ทฤษฎีการตัดสินใจ

  • ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทำงาน ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ

  • ศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพริโภค การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน และปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ปัญหา