• หลักการทำงานและวิธีการวิเคราหะห์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องขยายเชิงเส้น เครื่องมือวัดทรานสดิวเซอร์ และตัวควบคุมในงานอุตสาหกรรม
    รหัสผ่านคือ "lpruxxxxxxxxx" เมื่อ xxxxxxxxx คือ รหัสกลุ่มของนศ

  • คำอธิบายรายวิชา
  • การออกแบบวงจรขยายสัญญาณแบบต่าง ๆ เป็นวงจรขยายดิฟเฟอร์เรนเชียล วงจรเลื่อนระดับแรงดัน วงจรแรงดันอ้างอิง วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยายช่วงความถี่กว้าง การออกแบบวงจร โดยใช้ ออปแอมป์ วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรกำเนิดความถี่เฟสล็อกลูปและการใช้งาน การเปลี่ยน สัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก การออกแบบวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • การสื่อสารแบบต่างๆ การจัดระบบสื่อสารในประเทศไทย หลักการทำงานของโทรเลข โทรศัพท์ โทรพิมพ์ เรดาร์ และอุปกรณ์ที่สำคัญ การเดินสายและติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องของเครื่องรับโทรศัพท์ ติดตั้งและซ่อมระบบอินเตอร์คอม
  • ตัวอย่างการสร้างระบบ E-Learning สำหรับการอบรม E-Learning ด้วย Moodle ในวันที่ 23-25 มีนาคม โดยเนื้อหาเบื้องต้น จะเกียวข้องกับการสร้างสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น โครงสร้างของสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น สัญญลักษณ์ ซึ่งเป็นบทนำก่อนเข้าสู่การเรียนของวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมโดยใช้รหัสผ่าน " demo "