รายวิชาทั้งหมด 
การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ข้อมูล
การโปรแกรมภาษาภาพข้อมูล
พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมข้อมูล
การโปรแกรมเชิงวัตถุข้อมูล
การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุข้อมูล
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ข้อมูล
การวางแผนและการจัดการเครือข่ายในองค์กรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบไร้สายข้อมูล
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพข้อมูล
วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมข้อมูล
การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ข้อมูล
ระบบการสื่อสารไร้สายข้อมูล
คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลเชิงประยุกต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
กลยุทธ์และสถาปัตยกรรมการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงแบบเครื่องแม่ข่ายบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อมูล