• หลักเคมีเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีเซรามิกส์ จะเน้นศึกษาการจำแนกสสาร การแยกสารให้บริสุทธิ์ สมบัติของธาตุในตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ องค์ประกอบที่มีผลต่อความเป็น กรด เบส เกลือและการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ รวมทั้งจะศึกษาสมบัติของแก๊สเกี่ยวกับอุณหภูมิ และความดัน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส ซึ่งสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเซรามิกส์