• เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการเข้าร่วมงานกับองค์การได้แก่การวางแผน,การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระหว่างที่ร่วมงานกับองค์การเช่น การปฐมนิเทศ,การอบรมพัฒนา,วินัยและการลงโทษทางวินัย และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หลังจากออกจากองต์การ เช่น บำหน็จบำนาญ ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น

  • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ศึกษาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาทางด้านธุรกิจต่าง ๆ

  • แนวคิด ที่มา และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม หลักการจริยธรรมในองค์การ ร้และเข้าใจหลักจริยธรรมของผ้บริหารและพนักงาน และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดด้านจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบการได้อย่างเหมาะสม

  • ศึกษาถึงโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุกๆด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้

  • การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารธุรกิจ เพราะเป็นการรวบรวมความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

  • การเรียนรู้ในเรื่องการวางแผนและการบริหารเิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการชิงกลยุทธ์

  • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา แนวความคิดในการแก้ปัญหา ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของการจัดการ

  • ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานสำนักงาน บทบาทของการจัดงานสารบรรณ งานพัสดการวางแผนผังและระเบียบวิธีปฏิบัติของงาน งานจัดสถานที่ทำงาน งานอำนวยการและการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

  • ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านบุคคล การเงิน การประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่ง การผลิต การจัดการในสถาบันการศึกษาและให้มีการศึกษานอกสถานที่

  • ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ