รายวิชาทั้งหมด 
เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ข้อมูล
การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ข้อมูล
อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ระบบปฏิบัติการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Data Communication Systemบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ไมโครโปรเซสเซอร์(ไฟฟ้า กศ.บป)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ไมโครโปรเซสเซอร์ข้อมูล
สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและสภาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล