• หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีภายในสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการเซลล์และเนื้อเยื่อการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสารผ่านเยื่อเซลล์ การรักษาสมดุลภายในเซลล์ การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  • จุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ต่อการหมักดอง ผลิตภัณท์อาหารประเภทต่างๆ และการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียเชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์และลักษณะการเน่าเสีย การสุ่มตัวอย่างวิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร น้ำนม ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา วิธีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ในอาหาร