• กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 • วิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและองค์กรดิจิทัลรหัสวิชา 3613302 มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(3611301) และมีคำอธิบายรายวิชาดังนี้ บทบาทและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลศักยภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์สารสนเทศในโลกและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและองค์กรดิจิทัลเรื่องระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร โดยบทเรียนดังกล่าวประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 5 บทเรียนแต่ละบทเรียนมีแบบทดสอบท้ายบทตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ซึ่งเนื้อหา 5 บทเรียน ดังนี้คือ

  1).ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การเบื้องต้น

  1.1). ความหมายของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ

  1.2). สภาพของระบบสารสนเทศก่อนนำระบบ ERP ใช้ในองค์กร

  1.3). การแก้ปัญหาของระบบสารสนเทศหลังนำระบบ ERP ใช้ในองค์กร

  1.4). วิวัฒนาการของระบบ ERP

  2).ขั้นตอนการนำ ERP มาใช้ในองค์การ

  2.1). การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของระบบ ERP

  2.2). ขั้นตอนการนำระบ ERP มาใช้ในองค์กร

  3).โครงสร้างของซอฟต์แวร์ ERP

  3.1). องค์ประกอบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ ERP

  3.2). หน้าที่ขององค์ประกอบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ ERP

  4). การพิจารณาตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP

  4.1). การพิจารณาตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP

  4.2). ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP

  5).กรณีศึกษาการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์การ

  5.1). ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษา

  5.2) การนำระบบ ERP มาใช้เพื่อแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของกรณีศึกษา

  5.3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบ ERP มาใช้กับกรณีศึกษา

 • การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาระบบงานด้านการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและกระจายสารสนเทศไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรึกการพัฒนาระบบงานต่างๆ

 • เรื่องการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาเว็บกับการติดต่อฐานข้อมูล

  วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บทางธุรกิจ

 • บทบาทและแนวโน้มเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ หลักการและเทคนิค ในการสร้างเว็บเพจ การแนะนำเครื่องมือพัฒนาเว็บ และการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ

 • ศึกษา และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจการสุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณการทดสอบสมมติฐานและระดับนัยสำคัญทางสถิติและการจัดทำรายงานการวิจัยทางธุรกิจ

 • คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น(Fundamental of Business Information Technology)รหัสวิชา 3611101

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจ หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศงานการผลิต งานการตลาด นจัดซื้อ งานบัญชีและการเงิน งานบุคคล งานสำนักงาน งานบริการ ความหมายและวิวัฒนาการของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจ

 • รูปแบบการทำธุรกิจที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จบนเครือข่ายการทำธุรกิจระหว่างองค์การการทำธุรกิจระหว่งองค์การและลูกค้าและการทำธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ และวิธีการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำธุรกิจ

 • องค์ประกอบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นพื้นฐาน การใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์