• ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภทด้วยวัสดุชนิดต่างๆตามความเหมาะสมและึกปฏิบัติการออกแบบโดยคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการขนส่ง

  • ยกเลิกบทเรียนใน Version 1.9 นี้

    ขอให้ไปเข้าเรียนใน Version 2.2   • สีเพื่อการออกแบบ เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสีและการจัดโครงสีแบบต่างๆ