• ศึกษาความหมายและความมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย ประเภทของการบริหารสถานบริการเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพของผู้บริหาร การเปิดดำเนินงานสถานศึกษาปฐมวัย การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดโครงสร้างขององค์การ และการจัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพ
  • การสร้างวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

  • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
  • ความหมายของสื่อประสม อีเลิร์นนิง การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  • ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ บทบาท และการพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การเลือก การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน