• ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ  ประเภทของโลหะและอโลหะ 
  ความแข็งของวัสดุเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกล  ความเค้น (
  Stress)  ความเครียด (Strain)  โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus  of 
  Elasticity ) และส่วนปลอดภัย (Safety  Factor) 
  ในการออกแบบเครื่องกล
 • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม
  เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน
  การวางผังโรงงาน เพื่อลด
  อุบัติเหตุ ให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  ที่อาจเกิดขึ้นใน
  งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่เป็นพิษ
  การจัดหน่ายงาน เพื่อบริหารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย

 • คำอธิบายรายวิชา

  5513204 ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน
 • คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน

 • patompongคำอธิบายรายวิชา

  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย และวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนภาพวัตถุของเครื่องจักรกล