• ศึกษาความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ ประเภทของระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานการศึกษา