• วิชาที่มุ่งอธิบาย ความเป็นจริง เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ เช่น การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "มนุษย์" ประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
    ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ของมนุษย์ การจัดองค์กรทางสังคมของมนุษย์

  • ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการตลาด ผลของการท่องเที่ยวต่อชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  • คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาเกี่ยวกับความหมายโครงสร้างและลักษณะของชุมชนปรัชญาหลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนกระบวนการของกาี่ยนแปลงทางสังคมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการนำทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก

  • ความหมายการวิเคราะห์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ปัญหาชุมชน แนวทางการพัฒนาปัญหาชุมชน
  • ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน