• คำอธิบายรายวิชา

    การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์เชิงประเมินงบประมาณ การจัดตารางการทำงานโดยอาศัยเครื่องมือประเมินค่าใช้จ่ายตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการจัดการ การบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยง การแก้ไขความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง รูปแบบการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการในการรวบรวมข้อมูลและการประเมินผล


  • หลักการ ขั้นตอน และกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สื่อประสม การประยุกต์ หลักการทางด้านวิศวกรรมกับขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ ทฤษฎีการออกแบบ เทคโนโลยีการแสดงผล ทฤษฎีการจัดเก็บข้อมูล ทฤษฎีของภาพบิตแมพและภาพเวคเตอร์ ระบบเสียงและวีดิโอ แอนิเมชันและองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว
  • ความหมายขอบข่ายและความสำคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน องค์ประกอบและลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชและการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน โดยมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์สรุปเนื้อหาสาระดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนได้และมีเจตคติที่ดีต่อเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน

  • ความเป็นมา โครงสร้าง ภาวะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ภาวการณ์ตายและการย้ายถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนโยบายทางประชากรของไทยและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกัดฟัน

  • ประวัติ ความเป็นมาของมนุษยสัมพันธ์ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู หลักการ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารสำหรับครู เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู การฝึกปฏิบัติการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่น

  • ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโารสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสนใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ