• มารร้ายThis couse will introduce you the basic knowledge about tourism based research. มารร้าย

  • ความรู้เกี่ยวกับการจองตั๋วและการสำรองที่นั่ง เช่นการใช้ตารางเวลาตารางการบิน เส้นทางของสายการบิน เส้นทางของสายการบินต่างๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศเช่นการส่ง เทเล็กซ์ แบบฟอร์มการส่งข่าวสาร การจองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ระบบการสำรองที่นั่ง วิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน

  • ความหมาย องค์ประกอบทางบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคมในด้านการแต่งกาย รใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มารยาทสังคมมนุษย์สัมพันธ์ การเป็นผู้นำและการปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์