• สรุปเนื้อหาสาระจากการเดินทางไปราชการ

  • ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในและหรือนอกห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน อุตสาหกรรม ระหว่างนักศึกษา อาจารย์วิทยากร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและวิธีดำเนินงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ