• ทฤษฎี วิธีการ และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งสถิติเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในทางนิเทศศาสตร์ การสำรวจประชามติ การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเกตการณ์ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
  • ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการเลือกสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาและแนวคิดต่าง ๆ หลักและวิธีดำเนินงานโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จริยธรรมและนักโฆษณา
  • การปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ รวมทั้งการประมาณราคาและการจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์

  • ศึกษาหลักการและเทคนิคการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการและจัดรายการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์

  • คำอธิบายรายวิชาการศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ลักษณะต่างๆเช่น สปอตประชาสัมพันธ์หรือรายการข่าวประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการผลิตรายการ การวางแผนการนำเสนอรายการ และการจัดรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

    จำนวนหน่วยกิจชั่วโมงผู้สอนอาจารย์กนกพรเอกกะสินสกุล

  • หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร และนิเทศศาสตร์

  • คุณลักษณะ แนวคิด หลักการของสื่อทางเลือก ประเภทของสื่อทางเลือก บทบาทของสื่อทางเลือกในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม