รายวิชาทั้งหมด 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (สำหรับ รปศ.)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2ข้อมูล
Reading Strategiesข้อมูล
Reading for Topics and Main Ideasบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในขีวิตประจำวันบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนข้อมูล
Business English Two : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
1500102 English for Communication and Information Retrievalบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Reading for Pedagogical Purposesรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Business English 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
English for Communication and Study skillsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนข้อมูล
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 1ข้อมูล
English for Communication and Study Skillsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Specific Fields of Studyข้อมูล
English for Communicationsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Everyday Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันข้อมูล