• ทฤษฎีวิทยาการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
  กระบวนการวิจัยโดยเน้นการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียน 

  หลักการอ่านและวิเคราะห์ผลงานวิจัย 
  การนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้

 • วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2

 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 • วิจัยการศึกษาสำหรับกลุ่มวิชาชีพครู

 • มารร้ายเป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มารร้าย

 • ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ·รู้และเข้าใจการแสวงหาความจริงโดยกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ได้

  ·สังเคราะห์งานวิจัยและนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้มีความคิดเป็นระบบ และ

  นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่างคิด ความสำคัญของการวิจัยประโยชน์ของการวิจัยจรรยรบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษการทำวิจัย การวางแผนการวิจัยการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนการวิจารณ์ผลงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัย ตาโต

 • มโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเลือกปัญหา การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การออกแบบวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้