• นักศึกษาจะได้เพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จกภาษาจีนตัวที่ 2และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • CHI03

    รายวิชาภาษาจีนระดับต้น 3

    คำอธิบายรายวิชา : การใช้คำและหน้าที่ของคำ  ความสัมพันธ์ของคำต่างๆ  ในวลีและประโยคอย่างง่ายเรียบเรียงข้อความทั้งในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม