• -

    อธิบายรายวิชา
    ความสำคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีาหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว และการป้องกันกำจัด ภาชนะบรรจุ


  • ความสำคัญ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย