• การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจ

 • ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า

 • การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ประกอบดยต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต

 • IACแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ เช่น นิยาม การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ เช่น การกำหนดรายกินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับรู้รายการเริ่มแรก การนำเสนอรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน

 • ยักคิ้วยักคิ้วศึกษาความรู้ทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากร ทั้งภาษีเงินได้บุคคล
  ธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าพิ่ม และภาษีท้องถิ่น
  ช่างคิดช่างคิดกัดฟัน
 • วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2

  คำอธิบายรายวิชาการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนว่าด้วยการรับหุ้นส่วนใหม่การเลิกกิจการการชำระบัญชีการจ่ายคืนเงินลงทุนงบการเงินของห้างหุ้นส่วนการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทว่าด้วยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทการจำหน่ายหุ้นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนส่วนเกินประเภทต่างการคำนวณมูลค่าหุ้นการจัดสรรกำไรสะสมงบการเงินของบริษัทจำกัดการเลิกบริษัทและการชำระบัญชีงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จการแก้ไขข้อผิดพลาดการแสดงทางการบัญชีรายการพิเศษในงบการเงิน

 • ศึกษาการวางระบบบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ มีหลักฐานที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสามารถบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป