• ภาวะการทำฟาร์มในประเทศไทย ปรเภทของฟาร์ม การนำหลักการจัดการและหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ หลักพิจารณาในการจัดฟาร์ม ได้แก่ การเช่า การซื้อฟาร์ม การใช้เครดิต การทำบัญชี การวัดผล สำเร็จในการทำฟาร์ม และัปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดฟาร์ม