• คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข และยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสนเทศการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลการแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet, Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP,BBS, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology )

  และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม

  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล

  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล

  การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบ

  ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet , Intranet, LAN, CD-ROM,

  E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน

  การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

  รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา
 • ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข และยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสนเทศการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล
 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology )

  และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม

  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล

  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล

  การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบ

  ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet , Intranet, LAN, CD-ROM,

  E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน

  การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

  รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

 • คำอธิบายรายวิชา
  (4000108)

  ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข
  และยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล
  การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสนเทศการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ
  การควบคุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้
  การสืบค้นข้อมูลสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology )
  และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม
  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล
  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล
  การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบ
  ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet , Intranet, LAN, CD-ROM,
  E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน
  การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
  รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา