Sub-categories
สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน