Sub-categories
การศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาชีพครู
รายวิชาพื้นฐาน

  • หลักการและวิธีการในการเลือกใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิงในการวิจัยทางการศึกษา(MetaAnalysis)การวิเคราะห์และแปรความข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมลักษณะข้อมูลและปัญหาการวิจัยทางการศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา