คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
(com5)

 This course requires an enrolment key

โครงสร้างหน้าที่ การทำงานและส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เตอร์ การใช้งานระบบปฏิบัติการเวิร์ด โปรเซสเซอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์

This course requires an enrolment key