การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
(5653610)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เน้นความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสามารถใช้ในงานอุตสาหกรรม การนำระบบไปใช้งาน การประเมินผล และการบำรุงรักษาระบบ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน