คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
(5503101)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลผลข้อมูล การนำโปรแกรมมาใช้จัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่างๆ ตลอดจนการนำข้อมูลออกจากระบบ Internet มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวข้อง

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน