คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
(5503101)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลผลข้อมูล การนำโปรแกรมมาใช้จัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่างๆ ตลอดจนการนำข้อมูลออกจากระบบ Internet มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวข้อง

This course requires an enrolment key