Data Communication System
(5653701)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รูปแบบมาตรฐานโอเอสไอและมาตรฐานอื่น ๆ การผสมสัญญาณ วงจรสวิตช์ การเข้ารหัส หลักการการสื่อสารข้อมูล การถอดรหัส การรับและการส่้อมูลสายนำสัญญาณและอุปกรณ์ในระบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอลโทโปโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน