ไมโครโปรเซสเซอร์(ไฟฟ้า กศ.บป)
(micro)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

โครงสร้างของอมพิวเตอร์คำสั่งการประยุกต์ใช้งานการเขียนโมควบคุมออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์และปฏิบัติงานตามรายวิชา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน