ไมโครโปรเซสเซอร์(ไฟฟ้า กศ.บป)
(micro)

 This course requires an enrolment key

โครงสร้างของอมพิวเตอร์คำสั่งการประยุกต์ใช้งานการเขียนโมควบคุมออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์และปฏิบัติงานตามรายวิชา

This course requires an enrolment key