Picture of จินตนา ปาลี
ตอบ: อยากเรียนให้ได้เกรดดีดี
by จินตนา ปาลี - Wednesday, 9 November 2005, 01:12 PM
 
ต้องฝึกพูดบ่อยๆนะคะ เดี๋ยวก็ได้เองยักคิ้ว