Picture of ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข
ตอบ: ยิ่ง หา ยิ่ง ไม่ เจอ ยิ่ง จ้อง ยิ่งไ ม่ ชัด จะมีใครรู้มั้ยว่าเราหาอะไรอยู่
by ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข - Monday, 11 September 2006, 05:38 PM
 

แล้วเราจาหาทำไม?