Picture of สมพงษ์ แก้วงาม
Hot news today
by สมพงษ์ แก้วงาม - Friday, 24 March 2006, 09:48 AM
 

Picture of เด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม
ตอบ: Hot news today
by เด็กคอมธุรกิจ คับป๋ม - Tuesday, 17 October 2006, 06:31 PM
 

เออ... อ่านไม่ออก ใครเรียนเอกภาษาอังกฤษช่วยมาแปลให้หน่อยนะ

เซ่ง เครียด อ่านไม่ออก