Picture of ปิติชัย ชินายศ
มาริสา การดี
by ปิติชัย ชินายศ - Monday, 28 November 2005, 02:06 PM
 
ผมคิดว่าคุณควรตั้งใจเรียนกว่านี้อย่าเอาแต่คุยโทรศัพท์เข้าใจไหม