Picture of จินดา ทิเก่ง
น่าค้นหา
by จินดา ทิเก่ง - Monday, 21 November 2005, 04:25 PM
 

การเรียนระบบ e-lrarnning สามารถทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นคะ และเป็นสิ่งที่เราต้งศึกษาด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา ขอให้ทุกคนขยันค้นคว้านะคะ

ยิ้ม