Picture of Admin User
ตอบ: ทดสอบ เพื่อเข้าใหม่
by Admin User - Tuesday, 8 November 2005, 03:33 PM
 
ละเอียดๆ ก็ดีนี่คะ มันรู้สึกเหมือน...จริงใจดีน่ะ ยิ้มอืม....แล้วในบางสถานการณ์ เราก็อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนนั้นของคุณน่ะค่ะ