Picture of Admin User
ตอบ: แก้ไขบทเรียนทำอย่างไร
by Admin User - Sunday, 16 October 2005, 10:13 AM
 
อาจจะเป็นเพราะเผลอไปลบรายชื่อผู้สอนออกค่ะ ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าไปในรายวิชาดังกล่าวในฐานะผู้สร้างรายวิชา ที่สามารถแก้ไขห้องเรียนได้ ลองมาติดต่อที่กองบริการฯ นะคะ