Picture of ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
ตอบ: อยากอบรมคอมพิวเตอร์ครับ
by ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน - Monday, 17 October 2005, 04:57 PM
 
ตอนนี้ยังไม่มีโครงการอบรมนะคะ
ไว้ถ้ามีเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบค่ะ อยากให้ลองติดตามกันต่อไปนะคะ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหลักสูตรอบรมจาก
กองบริการฯ ด้วยค่ะ ยิ้ม