Picture of ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข
ตอบ: มีภาษาอังกฤษ และได้เรียน ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฟ้าดีจริง ๆ
by ปฐมพงค์ ประพันธ์สุข - Monday, 11 September 2006, 06:12 PM
 

อานะ

แล้วเรียนวิทย์คอมปี 1 จาได้เรียนกะอาจารย์ฟ้ามั๊ยครับ?