Picture of วาทินี แก้วคำมา
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ส่งงานไม่ได้ค่ะ
by วาทินี แก้วคำมา - Tuesday, 7 September 2010, 10:10 AM
 
ถึงอาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ทำไมถึงส่งงานไม่ได้ค่ะระบบมันปิดหรือเปล่าค่ะ รปศ. รุ่น 3/1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้