Picture of Admin User
ตอบ: เวลาในการทำแบบทดสอบ
by Admin User - Wednesday, 20 July 2011, 11:16 AM
 

หาไม่เจอจริงๆ ค่ะ แต่พอจะมีวิธีที่จะสามารถกำหนดเวลาทำแบบทดสอบตามเวลาที่เราต้องการอยู่นะคะ คือ
กำหนดค่าในส่วนของ เวลาในการทำแบบทดสอบ เป็น ไม่มี
แล้วไปกำหนดค่าในส่วนของ เวลาที่ให้เริ่มทำ และ เวลาสิ้นสุด แทนค่ะ
เพียงแต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ เวลานักศึกษาทำแบบทดสอบ จะไม่มีตัวจับเวลาขึ้นมาแสดงให้เห็นค่ะ