Picture of Patompong Tummalungka
ตอบ: อยากเก่งภาษาอังกฤษ
by Patompong Tummalungka - Wednesday, 17 February 2010, 11:56 AM
 
อยากเก่งก็ต้องขยัน อันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่า จะเก่งไปทำไม? (เป้าหมาย) เราะจะได้กำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการเรียนรู้ได้อย่างถกต้อง ไม่ต้องไปเสียเวลามาก