Picture of Luk jitmanee
อยากรู้ไหม...ว่า
by Luk jitmanee - Sunday, 11 October 2009, 10:45 PM
 
อยากรู้ไหม...ว่า ในความเป็นจริงนั้นเราสามารถอยู่ในสังคมได้เพียงลำพัง แต่ในความเป็นจริงที่จิงมากที่สุดแล้วนั้นเราต้องอยู่ในสังคมกับบุคคลที่มีทั้งเรารู้จักและไม่รู้จัก หากแต่ในวันนี้คุณรู้จักตัวตนของคุณเองอย่างจริงๆแล้วหรือยัง