Picture of นายอารักษ์ ศรีใจวงศ์
เอกก่อสร้างโยธา
 

อาจารย์ครับ

ผมไม่รู้ว่าเข้ามาเช๊ดชื่อยังไงนะครับ

ผมเลยเม้นมาให้อาจาร์ยครับ

เอกก่อสร้างโยธา 5 คนครับ

จักรพงษ์ เอื้อเฟื้อ 51132800101

ณัฐกานต์ เสาใจ 51132800102

ตุลา เปล่งใส 51132800103

อัศวเทพ กวาวอินตา 51132800105

อารักษ์ ศรีใจวงศ์ 51132800106